Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 56
El.paštas prekybos.sk@sprc.lt

facebookgrupei.jpg
mokykissiauliuose.jpgTeikiama pagalba

Teikiama pagalba mokiniui
Bendruomenė

Skyriaus vedėja

dr. Renata Veršinskienė

Tel. (8 41) 523656

El. paštas: renata.versinskiene@sprc.lt

Skyriuje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Regina Urbonavičienė
Tel. (8 41) 390 175, (8 675) 95 904
El. paštas regina.urbonaviciene@sprc.lt

Darbo laikas:

Penktadienis 8.00-14.50 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, įtėviams).
 • Teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t.t.) įstaigos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant.
 • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelginat į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psicologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Socialinė pedagoginė pagalba

Specialioji pedagogė Dovilė Kepelinskienė
El. p. dovile.girdziute@sprc.lt
Mob. tel. +37065043532

Socialinės pedagoginės pagalbos tikslas - padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Savo darbe socialinė pedagogė:

 • Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
 • Įvertina skyriaus mokinių socialines problemas, ieško jų sprendimo būdų. Renka informaciją, ją analizuoja, daro išvadas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus socialiniais pedagoginiais klausimais.
 • Padeda spręsti iškylančias problemas, susijusiais su mokyklos nelankymu, elgesiu, netinkamais įpročiais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Nepažeidžiant konfidencialumo informuoja skyriaus vadovus, Centro administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas.
 • Aiškina mokiniams, jų tėvams (globėjams) vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus. 
 • Keičiasi informacija su kitų Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Dirba prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią patyčioms, prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams.
 • Atstovauja mokinio teisėms ir interesams Centre ir už jo ribų.

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų.

Darbo dienos Darbas su mokiniais ir konsultacijos mokytojams
Pietų pertrauka
Pirmadienis
13:00 - 16:00  
Antradienis 8:00 - 12:00  
Trečiadienis 13:00 - 16:00  
Ketvirtadienis 8:00 - 15:30  
Penktadienis 8:00 - 15:00  

Prioritetas – kvalifikuotos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas Prekybos ir verslo skyriaus mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP), mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams.
Tikslas – didinti mokinių, turinčių SUP, ugdymosi veiksmingumą, specialiosios pedagoginės pagalbos prieinamumą.
Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • aiškinasi mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir organizuoja specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą;
 • padeda laiduoti palankias ugdymosi sąlygas Prekybos ir verslo skyriaus SUP turintiems mokiniams;
 • teikia kvalifikuotą specialiąją pedagoginę pagalbą mokytojams, pritaikant SUP mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengiant pritaikytas ugdymo programas;
 • padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • dalyvauja skyriaus vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 • tobulina kvalifikaciją kursuose, seminaruose, metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose, skaitant metodinę literatūrą, įgytas žinias taiko praktiškai;
 • bendradarbiauja su kitais Centro švietimo pagalbos specialistais.
   

 Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais bei juos konsultuojant.

Psichologas Kostas Rimkevičius

Mob. tel. +370 6 40 40175

El. paštas: psichologas@sprc.lt

Kviečiu kreiptis į mokyklos psichologę MOKINIUS:
kurie jaučia nerimą, baimę, jaučiasi vieniši ir nesuprasti;
kurie nejaučia gyvenimo prasmės ir kartais kyla minčių apie savižudybę;
kurie galbūt patyrė didelių sukrėtimų (smurtas, artimo žmogaus netektis, avarija, išsiskyrimas ir kt.);
kuriems sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais;
kuriems kyla nesutarimų su mokytojais ar tėvais;
kuriems sunkiai sekasi mokytis;
kurie nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip;
kuriems kyla problemų ir tiesiog nežino su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus...;
taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

Svarbu, kad:

 • psichologas nėra gydytojas, jis vaistų neišrašo, dirba su psichiškai sveikais žmonėmis;
 • psichologas niekada nepasakoja kliento paslapčių kitiems;
 • psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už klientą;
 • psichologinė pagalba yra savanoriška, niekas neturi būti verčiamas su psichologu kalbėtis, pats klientas nusprendžia, ar psichologo pagalba jam priimtina.

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - padėti mokiniui atgauti gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.


Mokyklos psichologės veiklos sritys:

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai, el. paštu: psichologas@sprc.lt arba telefonu: +370 64040175) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku (pamokos metu arba po pamokų), konsultacijos trukmė – 45 min.

Psichologinė pagalba neteikiama mokyklos koridoriuje, gatvėje ar kitoje tam neskirtoje vietoje.
Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia, viešai neskelbiama. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

ekskursija_po_skyriu.png
moodlemokslui.jpg
Ugdymo-karjera- centras.jpg
saugi_mokykla.gif
video_parastes.gif